Gospodarka odpadami

 

Mieszkańcy gminy Łask,

którzy zamieszkują w budynkach jednorodzinnych - opłaty za śmieci mogą być dla Was niższe.

Wystarczy założyć kompostownik.

Zmiana opłaty za odpady dla nieruchomości zamieszkałych od 1 kwietnia 2021 roku

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od dnia 17.09.2013 roku funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  KOMUNALNYCH zlokalizowany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

CZYNNY: WTOREK 11:00 – 19:00; CZWARTEK 11:00 – 19:00; SOBOTA (1 i 3 sobota miesiąca) 09:00 – 13:00

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 1. Chemikalia - farby i rozpuszczalniki
 2. Zużyte baterie i akumulatory
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4. Odpady wielkogabarytowe w tym meble
 5. Odpady budowlano-rozbiórkowe (1,1 m3 rocznie)
 6. Zużyte opony
 7. Odpady zielone - trawa, liście (do 2 m3 miesięcznie)
 8. Opakowania ze szkła
 9. Opakowania z tworzyw sztucznych i metale
 10. Papier i tektura
 11. Odzież i tekstylia
 12. Przeterminowane leki

 

Od 1 kwietnia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (segregowanymi) wynosi 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zajmującego daną nieruchomość.

Przy rodzinach wieloosobowych miesięczna opłata to iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty, czyli liczba osób pomnożona przez 25.

Istotne pliki do pobrania

Rejestr działalności regulowanej podmiotów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Łask

Wykaz Firm  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask

 

Harmonogram odbioru odpadów z miasta i gminy Łask w roku 2021

- harmonogram

- harmonogram - zabudowa wielorodzinna

 

Informacja w sprawie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:

a) za miesiące styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku;

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku;

d) za miesiące październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wszelkie informacje w sprawach dotyczących opłat oraz wywozu odpadów komunalnych, można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 06 lub 43 676 83 07.

Wszystkie wpłaty na konto gminy Łask dokonywane w formie gotówkowej w Banku PEKAO S.A. są zwolnione z opłat.

Ulotki informacyjne:

- Nowe pojemniki i zasady segregacji odpadów

- Nowe zasady segregacji odpadów dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Łask

Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Łask

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających  w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Słownik pojęć

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)