Obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Łasku

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Łasku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad zachowania środków bezpieczeństwa sanitarnego oraz poniższych ustaleń:

 1. Podczas wizyty w Urzędzie klienci zobowiązani są zakrywać przy pomocy maseczki, ust i nosa; przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu – zachowanie odstępu minimum 1,5 m, zdezynfekować ręce;
 2. W holu budynku Urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie;
 3. Zaleca się kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej (szczegółowy wykaz telefonów znajduje się na stronie Urzędu www.lask.pl w zakładce Urząd Miejski/ Wydziały i pracownicy), a także korespondencji tradycyjnej, do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:
 • ePUAP: /5228wuxejz/skrytka                 
 • adres e-mail: um@lask.pl
 • tel.: 43 676 83 00, 43 676 83 79.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest w miejscach obsługi interesanta na parterze budynku Urzędu z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
 • tej zasady nie stosuje się.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek