Gmina Łask wysoko w rankingu

W trzeciej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego gmina Łask znalazła się 84. miejscu spośród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce. To kolejny awans, który wskazuje dobrą kondycję finansową samorządu. W 2018 r. gmina Łask znalazła się na 103. miejscu, a w 2016 r. na 266.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.

Zespół badawczy korzystał z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, według stanu na koniec 2019 r. uwzględnił takie elementy ekonomiczne jak:

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem

- relacje nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń

- udział środków europejskich w wydatkach ogółem

- relacja zobowiązań do dochodów ogółem

- udział podatków dochodowych od osób fizycznych